นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้  “Rojukiss”, “Best Korea” , “PhD K-Derma”,“Sis2Sis” และ Qi

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเป็น บุคคลทั่วไป ลูกค้า ผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.rojukiss.com ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงตัวแทนและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) โดยจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ (“นโยบาย”) บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน

1. คำจำกัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

“กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ การพิจารณา การใช้  การเปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การกำจัด การลบหรือการทำลาย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้ให้หมายถึง บริษัทฯ

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูลหรือการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของบริษัทฯ และมินิไซต์ที่บริษัทฯ ดำเนินการบนเครือข่ายออนไลน์ของบุคคลที่สาม หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น “Line” “Facebook” เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นตลาดออนไลน์ เช่น “Shopee” “Lazada”  “Tiktok” หรือ “Konvy” การส่งอีเมลและข้อความอื่นๆ การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและบริษัทฯ

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”) การกรอกแบบฟอร์มการลทะเบียนแบบออฟไลน์การลงทะเบียนผ่านรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์ การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย การประกวด แลการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

3) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเช่น จากการวิจัยทางการตลาด (ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ แหล่งข้อมูลสาธารณะ การมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา (เช่น ถ้าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอันเป็นผลมาจากอัลกอริทึมส์ของระบบคอมพิวเตอร์)

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

3. ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้นโยบายนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เลขประจำตัวประชาชน ฐานเงินเดือน

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม หมายเลขโทรศัพท์

3) ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น พฤติกรรมการใช้สื่อ สินค้าที่ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ  และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน

4) ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของบริษัทฯ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อได้รับอนุญาต

5) ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของบริษัทฯ โดยระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอดวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (username) รหัสผ่าน (password) ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิกเพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของกาดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บ บีคอนส์ และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 5

6) ข้อมูลการวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภคข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่บริษัทฯ โดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา

7) ข้อมูลเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้บริการเนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเองและเปิดเผยโดยผู้ใช้บริการบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดเองโดยผู้ใช้บริการใน  เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

8) ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการบนเครือข่ายสังคมและตลาดออนไลน์ของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Line, Lazada, Shopee และ Konvy) และข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อบริษัทฯ เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้บริการจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดยบริษัทฯ หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

9) ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี การออกใบเสร็จรับเงิน

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: เมื่อมีความจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์กรณีที่ท่านมีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์/คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

บริษัทฯจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล หากบริษัทฯ พบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวจากระบบของเราทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์โดยตรง หรือเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

5. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บบีคอนส์

5.1 คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน: กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้และข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ นำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ นำมาใช้

5.2 บันทึกข้อมูลการใช้งาน: บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.3 เว็บ บีคอนส์: เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของ “เว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่ส่งภาพกราฟฟิกบน เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่บริษัทฯข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บ บีคอนส์ บนเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน บริษัทฯ ใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

6.1 เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

1) พิจารณาคำขอลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ และยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์

2) ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน

3) เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเว็บไซต์ ตลาดออนไลน์ (E-market place) สื่อสังคมออนไลน์ (Social commerce) และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) การรับชำระเงิน การตรวจสอบการชำระเงิน การออกใบรับเงิน และการออกใบกำกับภาษี

5) การส่งผลิตภัณฑ์ไปตามที่อยู่ที่ท่านกำหนด การแจ้งสถานะการสั่งซื้อแก่ท่าน การแก้ไขที่อยู่และดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ หรือ  ดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกัน

6) การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ การยืนยันตัวตนผู้ซื้อสินค้าและหลักฐานการซื้อสินค้า การตรวจสอบข้อร้องเรียน การชดเชยความเสียหายโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับหรือเพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการ รวมถึงการส่งผลิตภัณฑ์ชดเชยไปยังที่อยู่ที่ท่านกำหนด

6.2  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ เช่น

1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

2) เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัย ตอบรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสม หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั้วไป เป็นต้น

3) ติดต่อท่านอันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือคำติชมในบริการของบริษัทฯ ที่ท่านต้องการให้แก้ไขปรับปรุง

4) ติดตามการใช้บริการต่าง ๆ ของท่านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านระบบต่าง ๆ

6) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกของรางวัลหรือผลิตภัณฑ์ และการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลหรือผลิตภัณฑ์

7) ดำเนินการวิจัยทางการตลาด เพื่อทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

8) วิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับท่าน และเพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน

9) ดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินบางประการ

10) จัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัย

11) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ในกรณีที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีเหตุทุจริต หรือเพื่อ    ป้องกันความปลอดภัยในสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น

12) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

6.3 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจ เช่น การดำเนินกิจกรรม ใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด การควบรวม/การซื้อกิจการในกรณีที่บริษัทฯ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น รวมถึงผ่านการล้มละลาย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับโอนสิทธิในทางกฏหมายของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น

6.4 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อเก็บข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

2) เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องเรียน

3) เพื่อการส่งข่าวสารทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น อีเมล SMS การติดต่อ ทางโทรศัพท์ และพัสดุไปรษณีย์

นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั่นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกด “ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาและสร้างการมีส่วนร่วมกับบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปร นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั่นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกด “ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาและสร้างการมีส่วนร่วมกับบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปร

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึง การนำส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี หน่วยงานผู้รับที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม/การซื้อกิจการ เป็นต้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น

7.2  บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่น ผู้ให้บริการด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การขนส่งสินค้า การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การดำเนินการทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินคดี และและบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อดำเนินการที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้นโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้ที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ เพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทฯ และถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย

7.3 ในกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัทฯ ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯโดยหลักการบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน โดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

8.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตราบเท่าที่

1) บริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ในกรณีที่ท่านนั้นยังอยู่ในรายชื่อการจัดส่งจดหมาย และท่านไม่ได้มีการยกเลิกบริการดังกล่าว)

2) บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8.2  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บ รักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

8.3. ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลภายใต้ฐานความยินยอม บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบาย หรือจนกว่าท่านจะ ใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับคำเพิกถอนความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน บริษัทฯ จะหยุดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและดำเนินการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการใช้มาตรการคุ้มครองต่างๆ ที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ โดยดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มาตรการการคุ้มครองดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม หากท่านได้กระทำการเปิดเผยข้อมูลของตนเองให้เป็นที่ทราบ/และหรือใช้กันทั่วไปในที่หรือในสื่อสาธารณะทั้งหลาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์/และออฟไลน์ของบุคคลที่สาม

9.2 ภายหลังจากที่ท่านเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือรับมอบอำนาจการจัดการการประมวล  ผลของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้บริโภคของท่าน) ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลนั้นให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

9.3 มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงานบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่      สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธินี้สำหรับข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลเนื่องด้วยการส่งข้อมูลผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบออนไลน์ที่ความผิดพลาดที่มีที่มาจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมการดูแลและการป้องกันของบริษัทฯ และ/หรือที่อาจเกิดจากการทำหรือพยายามกระทำการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้ไม่สุจริต เช่น Hacker Trojan เป็นต้น

9.4 มาตรการเพื่อป้องกันข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองอย่างปลอดภัย เมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ ท่านจำต้องเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

2) สิทธิในการขอรับ หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม)

3) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด

4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้

6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทั้งนี้ การขอถอนความยินยอมของ              ท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

7) สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

10.2 หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประสงค์ที่จะแสดงหรือใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระทำการแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์  อักษรโดยส่งมาทางอีเมล info@rojukiss.com หรือส่งมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 100/8,100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 12, ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  (แล้วแต่กรณี) พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน อันได้แก่สำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องของ บัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

10.3 การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล    ส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

10.4 บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผล ในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไปพร้อมกัน

10.5 โปรดทราบว่าบริษัทฯจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ    ของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

10.6 เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีฟังก์ชันพิเศษที่เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่เป็นการแก้ไขเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยไว้ โดยบริษัทฯจำเป็นต้องให้เจ้าของข้อมูลลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้/ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน) ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของตนซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เท่านั้น การให้บริการของบริษัทฯ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทและ/หรือบุคคลบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกเหล่านนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการ จัดการ รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หรือกระทำกิจการใด หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้บริการของบริษัทฯต่อท่าน ซึ่งการให้บริการบางอย่างอาจถูกลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการเข้าถึงดังกล่าวจะไม่ถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายฉบับนี้ แต่จะถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกนั้นแทน เช่นนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฎบนการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

12. ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แสดงความยินยอมให้ไว้ต่อบริษัท ดังนั้นวิธีการดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน

12.1 คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำต้องจัดการการให้ความยินยอมของท่านผ่าน (i) ระบบจัดการการให้ความยินยอมของเรา หรือ (ii) เบราว์เซอร์ของ  ท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางรายการ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อคุกกี้/เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้งาน กรุณาดูข้อ 5 ข้างต้น

12.2 กรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้  โดยบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตนผ่านช่องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ถูกส่งโดยสื่อใดๆ รวมถึงเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา เข้าไปที่ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา แม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแล้ว ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการบริหารจัดการจากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็นต้น) และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด

12.3 กรณีการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์)เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ถ้าท่านประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก    นำไปใช้โดยบริษัทฯ เพื่อการจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการส่วนตัวของท่าน/การโฆษณา/เนื้อหาตามเป้าหมาย ท่านสามารถระบุผ่านช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการบริการด้านการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน และปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา

12.4 การโฆษณาตามเป้าหมายบริษัทฯเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการด้านการโฆษณาอื่นๆ (“ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา”) ที่จัดหาการโฆษณาในนามของบริษัทฯและบริษัทอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาบางรายการได้ถูกปรับตามความสนใจของท่านตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆท่านสามารถเยี่ยมเว็บไซต์aboutads.info/choices เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาดังกล่าว รวมถึงวิธียกเลิกหลักปฏิบัติด้านการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance (“DAA”) นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกประเภทของโฆษณาดังกล่าวในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือจากบริษัทที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่น AppChoices ของ DAA โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแอพสโตร์ของระบบ iOS หรือ Android ท่านสามารถหยุดการเก็บข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเข้าไปที่การตั้งค่าสถานที่ในอุปกรณ์ของท่าน

13. การปรับปรุงนโยบาย

บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายของบริษัทฯ โดยการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง

14. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย หรือมีคำถาม ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 100/8,100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 12, ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2645 1155
อีเมล์: info@rojukiss.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ตั้งอยู่เลขที่ 100/8,100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 12, ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2645 1155
อีเมล์: info@rojukiss.com

ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566

ปิด

รถเข็น (0)

Cart is empty No products in the cart.

Rojukiss

Rojukiss โรจูคิส