นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตของประกาศฉบับนี้

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีเพื่อให้เป็นที่เข้าใจและทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและมีความประสงค์ที่จะปกป้อง ป้องกัน ความเป็นส่วนตัว รวมถึงรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของข้อมูล และเพื่อทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจว่าบริษัทฯมีนโยบายในเรื่องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติที่ชัดแจ้งที่พึงใช้กับบุคคลทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์ “Rojukiss” (www.rojukiss.com)

บริษัทฯ ยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ถูกเก็บและรวบรวมขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการค้าขายสินค้า และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ “Rojukiss” (www.rojukiss.com) แห่งนี้ จะถูกจัดเก็บ ถูกนำไปใช้ และ/หรือถูกเผยแพร่ (หากมี) เพียงเท่าที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามและ/หรือภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามที่บริษัทฯได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละกาล แต่ละกิจกรรมเท่าที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อให้กิจกรรมที่นำเสนอเสร็จสำเร็จ สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ อาทิ การส่งต่อ การโอนย้ายข้อมูล(ถ้ามี) จะกระทำภายใต้กรอบแห่งความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นนั้นสำเร็จลุล่วงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและเพื่อประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีความแน่ใจและให้ความมั่นใจเสนอว่า ก่อนที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้งและแท้จริง โดยวิธีการที่ซึ่งจะได้มาซึ่งความยินยอมนี้ต้องมีพฤติการณ์โปร่งใสและไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการบังคับหรือกึ่งบังคับการตัดสินใจของเจ้าของข้อมูล รวมถึงไม่เป็นการหลอกลวงเจ้าของข้อมูล ผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้หลงเชื่อหรือสำคัญผิดในสาระสำคัญ และต้องเป็นวิธีการที่อิสระ เข้าใจง่าย สะดวก เหมาะสม และเป็นการตัดสินใจที่เป็นไปได้บนเว็บไซต์

สิ่งที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบาย มีดังต่อไปนี้:แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 3. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์
 4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 10. การเปลี่ยนแปลงประกาศของเรา
 11. ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ

1.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บ ผ่านวิธีต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และ/หรือ ออฟไลน์ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (กรุณาดูข้อ 2) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

เว็บไซต์ของ Rojukiss เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของบริษัทฯและมินิไซต์ที่บริษัทฯดำเนินการบนเครือข่ายออนไลน์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (“เว็บไซต์”)

เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นของ Rojukiss เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับใช้บนแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน

อีเมล เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้และ Rojukiss

CES การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”) ของเรา

แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์ การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย การประกวด และการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

การมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา (เช่น ถ้าผู้ใช้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอันเป็นผลมาจากอัลกอลิทึมส์ของระบบคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) การวิจัยทางการตลาด (ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ Rojukiss แหล่งข้อมูลสาธารณะ

 1. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ Rojukiss ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ความยินยอมแก่บริษัทฯไว้แล้วเพื่อการที่บริษัทฯจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ในคราวต่อๆ ไป เช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล และ/หรือ คำถามคำตอบด้านความปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจ ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน

ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ Rojukiss ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อได้รับอนุญาต

ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของบริษัทฯ โดยระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอด วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บ บีคอนส์ และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 4

การวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภค ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยแก่บริษัทฯ โดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา

เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค เนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเองและเปิดเผยโดยผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือ เจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดเองโดย ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือ เจ้าของข้อมูล ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับอนุญาต บริษัทฯจะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) และข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลที่อนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อบริษัทฯ เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย บริษัทฯจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของ Rojukiss บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ทุกครั้งที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของ Rojukiss (เช่น Facebook Connect) หรือทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดย Rojukiss หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเราจะจัดการกับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น PCI DSS

การโทรติดต่อศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค การติดต่อสื่อสารกับ CES อาจถูกบันทึกหรือฟังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความจำเป็นด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่น (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือการฝึกอบรม) รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระเงินจะไม่ถูกบันทึก ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล จะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกดังกล่าวขณะเริ่มต้นการสนทนา เมื่อกฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯจะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยสมัครใจ (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) ถ้าบริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เราจะปฏิบัติตามพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้: (i) การตรวจสอบและการป้องกันอาชญากรรม(รวมถึงการป้องกันการทุจริต);และ (ii) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานต่างๆ ของบริษัทฯ)

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก/คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

บริษัทฯจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าบริษัทฯพบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม Rojukiss อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ถ้าบริษัทฯพบว่าได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม Rojukiss อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์โดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

 1. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯนำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯนำมาใช้

บันทึกข้อมูลการใช้งาน บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เว็บ บีคอนส์ เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของ “เว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่ส่งภาพกราฟฟิกบน เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่บริษัทฯ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บ บีคอนส์ บนเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมลที่เราส่งถึงผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บริษัทฯใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ การใช้งานทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกราย

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการให้บริการที่บริษัทฯจัดให้มีขึ้นบนออนไลน์ แก่ผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูล รวมถึงการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น)

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การประกวด การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล (ถ้าจำเป็น) บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการบน เว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธ หรือเพิกถอนความยินยอมได้เมื่อมีความต้องการ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับเปลี่ยนการเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กรุณาดูข้อ 9 และข้อ 10 ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรุณาดูกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับการประกวดและการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯอาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม: บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั้นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกด “ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปรไฟล์ที่บริษัทฯได้รับจากท่าน และศึกษาวิธีการยกเลิกจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯอาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์) เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (i) เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของท่าน (ii) เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ (iii) เพื่อปรับปรุงและทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราตรงตามความต้องการของ; (iv) เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน; (v) เพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน และ (vi) เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นโต้ตอบต่างๆ เมื่อท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว เช่น บริษัทฯจะจำบัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าของท่าน โดยเป็นไปตามข้อมูลประเภทดังกล่าว และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะแสดงเนื้อหาหรือการส่งเสริมการขายของ Rojukiss ที่ถูกปรับตามความสนใจของท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก กรุณาดูข้อ 10 ด้านล่าง

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯอาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานะของการสั่งซื้อดังกล่าว แก้ไขที่อยู่และดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินบางประการ

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น การวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น การเก็บรักษาบัญชีของท่าน การดำเนินการวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาดและการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา ถ้าท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ Rojukiss บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการรวมบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียว นอกจากนี้ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัยของเรา

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เหตุผลทางกฎหมายหรือการควบรวม/การซื้อกิจการ ในกรณีที่ Rojukiss หรือสินทรัพย์ของ Rojukiss ถูกซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น รวมถึงผ่านการล้มละลาย บริษัทฯอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับโอนสิทธิในทางกฎหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (i) เมื่อกฎหมายกำหนด; (ii) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย; (iii) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่; (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา หรือสาธารณชน; หรือ (v) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงใดๆ หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของเรา
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากกิจการของ Rojukiss ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ (กรุณาดู
ข้อ 12) บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กรของบุคคลที่สามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ บริษัทคู่ค้าภายนอกเหล่านี้เป็นบริษัทคู่ค้าที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น บริษัทด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย 
การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC เป็นต้น) เฉพาะผู้ให้บริการและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกของตนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯเพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทฯ และถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย [เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้ให้บริการที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (กรุณาดูข้อ 12 สำหรับการ
ติดต่อเรา)

หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิตและการเร่งรัดหนี้สินเป็นบริษัทภายนอกที่ใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของเจ้าของข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้

บริษัทของบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน โดยหลักการบริษัทจะไม่ให้ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน โดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน

ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเนื่องจาก
การควบรวม/การซื้อกิจการ บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 5)

 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การรวบรวม การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. บริษัทฯจะจัดเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตราบเท่าที่
  1. บริษัทฯยังคงมีความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (อาทิ ในกรณีที่ท่านนั้นยังอยู่ในรายชื่อการจัดส่งจดหมาย และท่านไม่ได้มีการยกเลิกบริการดังกล่าว)
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

รวมถึง

 1. ภายในระยะเวลาของ (i) กำหนดอายุความใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กำหนดระยะเวลาซึ่งบุคคลสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อเราได้แต่ไม่เกิน 10 ปี)
  และ
 2. นอกจากนี้ ถ้าปรากฎว่ามีข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯอาจจะประมวลผลข้องมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และ/หรือ
 3. บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากฐานข้อมูลระบบโดยปริยาย โดยประมาณการวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี หากปรากฏว่าข้อมูลของลูกค้าที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัทฯ ไม่มีการเคลื่อนไหว และ/หรือ ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานเกิน 6 เดือนติดต่อกัน ดังนั้นเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มนี้ถูกลบออกจากระบบแล้วจะไม่สามารถเรียก/ตรวจสอบข้อมูลได้โดยปริยาย หรือไม่อาจที่จะเรียก/ดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลังได้อีกต่อไป

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะขอลบ/ยกเลิกข้อมูลของตนเอง นอกจากการดำเนินการตามวรรคข้างต้นแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำการแจ้งเป็นข้อความในอีเมล์เพื่อยืนยันว่า ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริง ที่ซึ่งต้องการที่จะให้บริษัทฯดำเนินการลบ หรือว่า ถูกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ และที่ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นอย่างดีว่า หากข้อมูลของท่านได้ถูกลบออกจากระบบของบริษัทฯแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเรียกดูข้อมูลใดๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลังได้อีกต่อไป

ในช่วงระยะเวลาที่ปรากฎในย่อหน้าที่ ข(i) และ ข(ii) ข้างต้น บริษัทฯจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเพื่อการจัดเก็บ หรือ และ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอันเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใดๆ หรือ หน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกำหนดระยะเวลาตามย่อหน้า (ก) (ข) และ (ค) สิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี บริษัทฯจะดำเนินการ (i) ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 1. การเปิดเผย การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯมีการใช้มาตรการคุ้มครองต่างๆ ที่เหมาะสม (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างดีและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มาตรการการคุ้มครองดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม ถ้าหากว่า ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค เจ้าของข้อมูลได้กระทำการเปิดเผยหรือปลดปล่อยข้อมูลของตนเองให้เป็นที่ทราบ/และหรือใช้กันทั่วไปในที่หรือในสื่อสาธารณะทั้งหลาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์/และออฟไลน์ของบุคคลที่สาม

บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ภายหลังจากที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลได้แสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯแล้ว และบริษัทฯจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือรับมอบอำนาจการจัดการการประมวลผลของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้บริโภคของท่าน)

มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลเนื่องด้วยการส่งข้อมูลผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบออนไลน์ที่ความผิดพลาดที่มีที่มาจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมการดูแลและการป้องกันของบริษัทฯ และ/หรือที่อาจเกิดจากการทำหรือพยายามกระทำการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้ไม่สุจริต Hacker Trajos เป็นต้น

มาตรการเพื่อป้องกันข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองอย่างปลอดภัย เมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ ท่านจำต้องเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการระหว่างประเทศ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท Rojukiss และแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน

บริษัทฯ (i) ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขได้รับอนุมติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ไว้ในสัญญามาตรฐาน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (และท่านมีสิทธิที่จะขอสำนาข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจากเรา (โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าว) และ/หรือ (ii) จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความยินยอมของท่าน (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นประการอื่น

 • สิทธิเข้าถึง ตรวจสอบและ/หรือคัดสำเนาข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกจัดเก็บโดยบริษัทฯ
 • สิทธิร้องขอให้ดำเนินการลบ ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
 • สิทธิจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
 • สิทธิเพิกถอนความยินยอมสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใดๆ ของเรา;
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือในนามของเราหากพบว่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ

หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประสงค์ที่จะแสดงหรือใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระทำการแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งมาทางอีเมล info@rojukiss.com หรือส่งมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (แล้วแต่กรณี) พร้อมแนบสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องของ บัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะ ขอลบ/ยกเลิกข้อมูลของตนเอง นอกจากการดำเนินการตามวรรคข้างต้นแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำการแจ้งเป็นข้อความที่ชัดเจนในอีเมลเพื่อยืนยันว่า “ท่านผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องการที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือว่า ถูกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ” และที่ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นอย่างดีว่า หากข้อมูลของท่านได้ถูกลบออกจากระบบของบริษัทฯ แล้ว ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถขอเรียกดูข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลังได้อีกต่อไป

โปรดทราบว่าบริษัทฯจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ในบางกรณี บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

เว็บไซต์ของบริษัทฯมีฟังก์ชันพิเศษที่เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่เป็นการแก้ไขเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยไว้ โดยบริษัทฯจำเป็นต้องให้เจ้าของข้อมูลลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้/ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน) ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของตนซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯหวังว่าจะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. ทางเลือกของเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แสดงความยินยอมให้ไว้ต่อบริษัท ดังนั้นวิธีการดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน:

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำต้องจัดการการให้ความยินยอมของท่านผ่าน (i) ระบบจัดการการให้ความยินยอมของเรา หรือ (ii) เบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางรายการ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อคุกกี้/เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้งาน กรุณาดูข้อ 4 ข้างต้น

การโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Rojukiss เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตนผ่านช่องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ถูกส่งโดยสื่อใดๆ รวมถึงเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา เข้าไปที่ เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา แม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแล้ว ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการบริหารจัดการจากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็นต้น) และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์): เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ถ้าท่านประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Rojukiss เพื่อการจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการส่วนตัวของท่าน/การโฆษณา/เนื้อหาตามเป้าหมาย ท่านสามารถระบุผ่านช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการบริการด้านการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา

การโฆษณาตามเป้าหมาย บริษัทฯเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการด้านการโฆษณาอื่นๆ (“ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา”) ที่จัดหาการโฆษณาในนามของบริษัทฯและบริษัทอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาบางรายการได้ถูกปรับตามความสนใจของท่านตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของ Rojukiss หรือเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆท่านสามารถเยี่ยมเว็บไซต์ www.aboutads.info/choices เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาดังกล่าว รวมถึงวิธียกเลิกหลักปฏิบัติด้านการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance (“DAA”) นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกประเภทของโฆษณาดังกล่าวในแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ จากบริษัทที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่น AppChoices ของ DAA โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแอพสโตร์ของระบบ iOS หรือ Android ท่านสามารถหยุดการเก็บข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเข้าไปที่การตั้งค่าสถานที่ในอุปกรณ์ของท่าน

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตามกรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา

 1. ผู้ควบคุมข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อ
 • ผู้ควบคุมข้อมูล ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่:

ผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2645 1155
อีเมล์: info@rojukiss.com

ความรับผิดชอบ

กิจกรรมทั้งหมด

กิจการทั้งหมดของ ROJUKISS ดังต่อไปนี้

บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2645 1155
อีเมล์: info@rojukiss.com

ความรับผิดชอบ

กิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย

บริษัทฯจะรับและดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการของบริษัทฯในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อร้องเรียนว่าบริษัทฯได้ละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง)

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงแล้วในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลข้างต้น หรือ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งไม่พึงพอใจหรือคำติชม จากการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ที่อยู่: เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2645 1155
อีเมล์: info@rojukiss.com

ปิด

รถเข็น (0)

Cart is empty No products in the cart.

Rojukiss

Rojukiss โรจูคิส